Gemeente Groningen start met aanpak voor versterkingstoets in de stad

Op 6 november 2020 zijn extra afspraken gemaakt tussen gemeenten en de rijksoverheid over het versterken van huizen in het aardbevingsgebied. Een van de afspraken is dat eigenaren van woningen in het versterkingsplan aanspraak kunnen maken op subsidie. Dat geldt ook voor ongeveer 2600 adressen in de stad Groningen. Hiervan zijn ongeveer 1100 van woningcorporaties, die hebben een eigen aanpak.

Gemeente Groningen en Nationaal Coördinator Groningen (NCG) starten nu met de voorbereiding van een versterkingstoets voor die 1500 huizen in de stad. Woningeigenaren waarvan het huis in het lokale versterkingsplan staat, krijgen eind juni een brief. In de brief krijgen zij informatie over de versterkingstoets, wat die voor hen betekent en dat ze in aanmerking komen voor de Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen van maximaal € 17.000,00

Aanpak versterking stad

De gemeente bepaalt in de komende periode op welke manier en wanneer de huizen in de stad getoetst kunnen worden. Verwachting is dat dit begin 2022 duidelijk is en dat de inwoners waar het om gaat eind dit jaar meer horen over de versterkingstoets van hun huis. De versterkingstoets betekent dat gekeken wordt of het huis voldoende bestand is tegen zware aardbevingen of versterkt moet worden. Ondertussen kunnen de eigenaren alvast de subsidie aanvragen, deze staat los van eventuele versterking.

Vooral Groningen-Oost

Ruim 5000 huizen in de gemeente Groningen staan in het lokale plan van aanpak voor versterking. Ongeveer de helft daarvan staat in de stad Groningen, vooral in het Oostelijk deel: Beijum, Lewenborg, de Hunze en Van Starkenborgh. Met de inwoners van Groningen stad is tot nu toe nog geen contact geweest over eventuele versterking. Die keuze is gemaakt omdat de prioriteit van het versterken bij de dorpen lag, het risico in de stad veel lager is en de gemeente eerst duidelijkheid wilde hebben over de subsidieregelingen voor de stad.

Woningen in het versterkingsplan

Het lokaal plan voor versterking van gemeente Groningen houdt rekening met de gaswinning en het bijbehorende risico in 2018. In dat plan staan de woningen die in 2018 aangemerkt zijn als gebouwen met een ‘licht verhoogd risico’. Op basis van (computer)modellen is toen bepaald welke gebouwen een (licht) verhoogd risico liepen bij aardbevingen. In die modellen zijn gegevens over huizen gebruikt zoals locatie, samenstelling bodem, aantal bouwlagen, type gebouw en bouwjaar.  De gaswinning in het Groningen-veld stopt in 2022. Deskundigen verwachten dat er daardoor minder kans is op zware aardbevingen.

Subsidie van maximaal 17.000 euro

De verwachting is dat in de stad nauwelijks versterking nodig is. Dit moet met de toetsing nog wel bevestigd worden. Ondanks het lage risico en waarschijnlijk lage aantal  versterkingen, geldt de afspraak: staat een huis in het versterkingsplan, dan blijft dat zo. En dat geldt dus ook voor deze 1500 huizen in de stad. Deze eigenaren hebben recht op een subsidie van maximaal € 17.000 voor verduurzaming en woningverbetering. Deze subsidieregeling is sinds 1 juni actief. Eind juni gaat de brief naar de woningeigenaren die hier recht op hebben.