U bent hier

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden over afspraken tussen de regio Groningen en het Rijk.

Waarom extra afspraken over versterking? En waarom nu?

Antwoord:   
De winning van aardgas is sterk verminderd en houdt in 2022 helemaal op. Daardoor neemt de kans op zware aardbevingen af en worden woningen veiliger. En dat betekent dat voor veel woningen minder of geen versterking nodig is.
Versterking die volgens de nieuwe inzichten wél nodig is wordt gewoon uitgevoerd. Elke Groninger woont straks in een woning die even veilig is als woningen in de rest van Nederland. Zo bieden we Groningers veiligheid, duidelijkheid en perspectief.

Wat betekent de typologieaanpak?

Antwoord:
Het kost veel tijd om elk gebouw helemaal te beoordelen volgens de bouwnormen van de NPR. Want er zijn ruim 26.000 adressen in de ‘versterkingsopgave’. Daarom werken Rijk en regio aan een vereenvoudiging van de opname en beoordeling van woningen via de zogenoemde typologieaanpak.
De typologieaanpak houdt in dat een aantal dezelfde woningen beoordeeld zijn en dat die beoordeling de basis is voor alle woningen van dit type. Elke woning krijgt wel een opname om te kijken of er bijzonderheden zijn. Ook wordt bij deze aanpak gekeken waar de woning staat om te kunnen beoordelen welke krachten een aardbeving op de woning uitoefent. Deze aanpak wordt in de loop van 2021 ingevoerd.

Hoe weet ik voor welke regeling ik in aanmerking kom?

Antwoord:
Iedereen in het Groninger aardbevingsgebied krijgt persoonlijk bericht over de nieuwe afspraken en de betekenis daarvan. De komende maanden gaat u hier meer over horen. Houd vooral uw brievenbus in de gaten.

Is het nu klaar met de versterking van woningen in Groningen?

Antwoord:
Nee. Er moet nog veel werk worden gedaan om te zorgen dat iedere Groninger in een veilig huis woont. En gevoelens van onveiligheid zijn niet zomaar verdwenen. Daarvan zijn we ons bewust. Maar we hopen en verwachten wel dat we eerder op het punt zijn waar we willen komen: dat de huizen in Groningen net zo veilig zijn als in de rest van het land. Niet pas over twintig jaar, zoals sommigen vrezen, maar veel eerder.
En door te investeren in een gezonde en prettige leefomgeving hopen we dat Groningers weer meer vertrouwen in de toekomst krijgen.

Betekenen deze afspraken nu dat er weer nieuwe regels komen voor bewoners?

Antwoord:
Nee. Bestaande afspraken blijven staan, en bestaande regelingen ook. Alle aardbevingsschade wordt vergoed, dat is en blijft het uitgangspunt. Ook al gemaakte afspraken over de versterking van woningen blijven gelden.

Ontstaat er nu niet extra vertraging omdat veel eigenaren weer een nieuwe keuze voorgelegd krijgen?

Antwoord:
De afspraken brengen de versterkingsopgave in een nieuwe fase. De gaswinning gaat naar nul. Het aantal en de zwaarte van aardbevingen nemen daarom langzaam af. Er is daardoor minder versterking nodig om voldoende veiligheid te garanderen. Eigenaren met een versterkingsadvies kunnen een nieuwe beoordeling vragen. Dat kost tijd. Maar een eventuele benodigde versterking kan daarna sneller worden uitgevoerd. Behalve als je kiest voor de versterking volgens de oude inzichten. Maar dan heb je als bewoner wel zelf kunnen kiezen.

Wat betekent beoordeling met de nieuwste inzichten? Welke NPR is dat? Kan die ook per jaar weer wijzigen?

Antwoord:  
Beoordeling met de nieuwste inzichten betekent een beoordeling volgens de NPR2020 (Nationale Praktijk Richtlijn). Deze NPR houdt rekening met het stoppen van de gaswinning. Het is daarom de laatste NPR die wordt gebruikt in de versterkingsopgave.

Woningen met een versterkingsadvies

  
Krijgen eigenaren met een versterkingsadvies die in hun keuze afhankelijk zijn van elkaar, zoals rijtjeswoningen en woningen onder één dak, ook een aanbod voor herbeoordeling?

Antwoord:    
Per project zal hier zorgvuldig beoordeeld worden of dat wenselijk en mogelijk is. Belangrijk uitgangspunt is dat we eigenaren zoveel mogelijk eigen regie en keuze willen bieden. We moeten ook rekening houden met de samenhang in een project. Wat kan er bouwkundig? En welke afspraken zijn er al gemaakt met en tussen de eigenaren? Als een herbeoordeling mogelijk is, moeten we ook kijken welke gevolgen dit heeft en wat dit voor de uitvoering betekent.

Ik heb een versterkingsadvies. Wanneer kan ik een keuze maken voor een herbeoordeling?

Antwoord:
Eigenaren horen voor 1 januari 2021, via een brief van NCG, of zij in aanmerking komen voor een herbeoordeling. Is dat het geval dan krijgen deze eigenaren in de loop van 2021 een concreet aanbod.

Kan ik eerst de herbeoordeling laten uitvoeren en dan pas de keuze maken?

Antwoord:    
NCG zal alle eigenaren zo goed mogelijk uitleggen wat de verschillen zijn tussen versterking volgens het al beschikbare versterkingsadvies en versterking volgens de nieuwe inzichten (NPR2020). Daarbij wordt ook uitgelegd hoeveel tijd nodig is om de versterking volgens het al aanwezige versterkingsadvies uit te voeren. Desgewenst kan hier onafhankelijk advies bij geboden worden.

Woningen zonder versterkingsadvies

Ik heb nog geen beoordeling hebben gehad. Krijg ik de 17.000 euro ook als uit de beoordeling blijkt dat de woning veilig is en niet versterkt hoeft te worden?

Antwoord:    
Ja, ook als bij een beoordeling met de nieuwste inzichten blijkt dat er geen versterking nodig is, kun je als woningeigenaar aanspraak maken op 17.000 euro. Dit bedrag is opgebouwd uit twee regelingen: de bestaande subsidie energiebesparing aardbevingsbestendig huis van 7.000 euro, en een nieuwe regeling voor woningverbetering van 10.000 euro. Deze laatste regeling werken het Rijk, provincie en gemeenten nog uit.

Bijzondere situaties en maatwerk

Hoe wordt bepaald of eigenaren in aanmerking komen voor maatwerk voor hun woning?

Antwoord:    
De zeven gemeenten hebben beoordeeld in welke wijken, straten of dorpen moeilijk uitlegbare verschillen ontstaan met het invoeren van beoordelingen met de nieuwste inzichten (NPR2020). Veel bewoners weten dit al, omdat er al afspraken zijn gemaakt over hun huis. Een bekend voorbeeld is Hart van Opwierde in Appingedam. Met alle andere bewoners neemt de gemeente de komende maanden contact op. Zij worden daarover persoonlijk geïnformeerd voor 1 maart 2021.

Gelden de afspraken uit het akkoord ook voor eigenaren die een opname op verzoek hebben gevraagd of gehad?

Antwoord:    
De woningen van deze eigenaren maken geen deel uit van de versterkingsopgave. Voor hen gelden de afspraken die gemaakt zijn over de versterkingsopgave daarom niet. Als de woning in het aardbevingsgebied staat, komen eigenaren wel in aanmerking voor de regeling voor woningverbetering. Dus de subsidie van 10.000 euro. Die kan nu nog niet worden aangevraagd. Gemeentes, Rijk en provincie zullen voor 1 juli 2021 bekend maken wanneer dat wél kan.

Huurders

Ik huur een woning. Heb ik ook recht op tegemoetkomingen?

Antwoord:    
Het is handig hier onderscheid te maken tussen woningcorporaties en andere verhuurders.

  • Huurders van woningcorporaties ontvangen een vrij besteedbaar bedrag van 750 euro. Dit geldt voor alle huurders in hetzelfde gebied als dat van de waardedalingsregeling, aangevuld met drie postcodes in de gemeente Oldambt: de postcodes die beginnen met 9679, 9681 en 9682.
  • Voor woningcorporaties is 135 miljoen euro gereserveerd om hun woningen in het aardbevingsgebied die niet in de versterkingsopgave zitten te verbeteren. De afspraken voor de eigenaren van woningen in de versterkingsopgave gelden ook voor woningcorporaties en andere verhuurders. Het is logisch dat deze verhuurders ook overleggen met hun huurders over de keuzen die te maken zijn.
  • Ook voor alle huurwoningen geldt dat ze net zo veilig moeten zijn als alle andere huizen in Nederland. Bovendien wordt op deze manier geïnvesteerd in het verbeteren en verduurzamen van huurwoningen. Dat betekent meer comfort en een lagere energierekening voor huurders.

Communicatie/informeren van bewoners

Wanneer krijgen eigenaren en huurders duidelijkheid wat voor hun situatie geldt?

Antwoord:    
Iedereen krijgt zo snel mogelijk, en uiterlijk voor de zomer van 2021, een brief met meer duidelijkheid.  

  • Eigenaren met een versterkingsadvies of een versterkingsadvies dat bijna klaar is krijgen voor 1 januari 2021 van NCG te horen of zij in aanmerking komen voor een herbeoordeling;
  • Eigenaren die nog geen versterkingsadvies hebben gehad krijgen voor 1 mei 2021 van hun gemeente of NCG te horen wat voor hen geldt;
  • Eigenaren die in aanmerking komen voor maatwerk (clustering) worden voor 1 maart 2021 geïnformeerd door hun gemeente.
  • Huurders met een woning in de versterkingsopgave worden geïnformeerd door hun woningcorporatie.
  • Particuliere eigenaren waarvan de woningen niet in de versterkingsopgave zitten en die wel in het aardbevingsgebied staan worden voor 1 juli 2021 geïnformeerd over de regeling voor woningverbetering.

WOZ en OZB

Hoe kan het dat mijn woning een hoge WOZ-waarde heeft, terwijl deze op nominatie voor sloop staat?

Antwoord:
Bij de waardering van sloopwoningen in het kader van de Wet WOZ zijn drie fasen te onderscheiden:

1)    Fase 1 Betreft de periode vóór het sloopbesluit waarin onzekerheid bestaat over het al dan niet slopen. De invloed van onzekerheid over sloopplannen kan in de marktwaarde tot uitdrukking komen; een en ander moet blijken uit marktgegevens.

2)    Fase 2 Betreft de periode waarin het gebruik nog wordt voortgezet, maar bekend is dat sloop zal plaatsvinden en wanneer dat gebeurt. De waarde moet dan ook bepaald worden op basis van vergelijking met marktgegevens van andere woningen die overeenkomen in mate van woongenot.

3)    Fase 3 Betreft de periode waarin het gebruik van de woning is beëindigd en leeg staat in afwachting van sloop. De waarde moet dan bepaald worden op basis van de grondwaarde minus de sloopkosten

In de praktijk kan dit betekenen dat een WOZ-waarde niet daalt wanneer sloop is aangekondigd. Een reden hiervoor kan zijn dat na de sloop een compleet nieuwe, energiezuinige woning wordt verkregen. De kosten van sloop en nieuwbouw hoeft de bewoner niet zelf te betalen.
 

Ik ben verhuisd naar een wisselwoning omdat mijn oude woning gesloopt gaat worden. Hoe kan het dat ik een OZB-aanslag krijg voor beide woningen?

Antwoord:
Een ozb-aanslag wordt in principe niet voor twee woningen opgelegd, tenzij u eigenaar bent van beide woningen. Waarschijnlijk is er in dit geval dus een fout gemaakt.


Voor meer informatie en specifieke vragen over uw situatie kunt u telefonisch contact opnemen met het Noordelijk Belastingkantoor, 088 - 787 9000.