U bent hier

Ten Post

Versterken en vernieuwen

Alle woningen in Ten Post zijn onderdeel van de versterkingsopgave en zullen worden beoordeeld op aardbevingsbestendigheid. De gemeente Groningen wil dat de dorpen sterker uit de versterking komen. Een dorp is immers meer dan een verzameling panden. Daarom kiezen we voor een aanpak waarbij versterking en vernieuwing hand in hand gaan. En we zorgen er tegelijk voor dat het dorp tegelijk zichzelf blijft, ook bij het vernieuwen.

Dorpsagenda

Samen zijn we bezig om een dorpsagenda op te stellen, waarin per thema de belangrijkste opgaven worden beschreven: waar koersen we de komende tien jaar op zodat Ten Post mooier, sterker en duurzamer uit de versterking komt? De dorpsagenda richt zich op verschillende thema’s. Het uiteindelijke gezamenlijke doel is dat het dorp sterker en mooier uit het proces tevoorschijn komt. De looptijd van de agenda is in principe 10 jaar. De dorpsagenda wordt de komende tijd uitgewerkt in een uitvoeringsagenda met verschillende acties en projecten. Op onderdelen hopen we al met de uitvoering te beginnen in 2020.

Wat speelt er allemaal in Ten Post

Openbare ruimte dorpshart

In Ten Post gaan we op twee plekken aan de slag met de openbare ruimte. Ten eerste gaat het om enkele verbeteringen voor het dorpshart. Concreet gaat het hierbij om het herinrichten van de B. Kuiperweg, een deel van de Rijksweg en Eestumerweg. De voorbereidingen hiervoor worden nu opgestart.

Nije Buurt

De gemeente gaat samen met de woningeigenaren in de Nije Buurt aan de slag met een nieuwe inrichting van de openbare ruimte. In deze wijk van Ten Post moeten alle woningen worden versterkt. Voor bijna alle huizen geldt een sloop-nieuwbouwopgave. De versterkingsoperatie biedt de kans om tegelijkertijd de openbare ruimte meer toekomstbestendig en aantrekkelijker te maken en het gebied te herstructureren.

Samen met de bewoners en woningbouwcorporatie Wierden en Borgen stellen we een plan op voor de openbare ruimte. In het plan streven we voor voldoende ruimte voor ontmoeting en bewegen, herstel van de verbinding met het omliggende landschap, voldoende ruimte voor water en groen en gaan we op zoek naar goede parkeermogelijkheden. Daarnaast vindt een herbestemming plaats van verschillende percelen die vrijkomen.

Huis van Ten Post

De inwoners van Ten Post hebben via de dorpsvisie en verschillende bijeenkomsten aangegeven een centrale plek voor ontmoeting en activiteiten te missen in het dorp. In de gestarte dorpsvernieuwing in Ten Post gaan we dit dorpshart realiseren. We zien het als een belangrijke ontwikkeling voor initiatieven op het gebied van wonen, werken en zorg. Hiermee behouden en versterken we de leefbaarheid in het dorp en zorgen we er voor dat Ten Post aantrekkelijker wordt voor nieuwe bewoners.

Samen met vertegenwoordigers van het dorpshuis, basisschool De Wieken, de Protestante Gemeente en  sportvereniging TEO werken we aan een nieuw multifunctioneel gebouw: het Huis van Ten Post. De locatie voor het nieuwe gebouw is achter het huidige dorpshuis. Samen zijn we bezig om meerdere activiteiten en initiatieven, zoals bijvoorbeeld zorg en jeugd, in het nieuwe gebouw onder te brengen.

Ten Post duurzaam

Samen met inwoners van Ten Post willen we de kans grijpen om de versterkingsoperatie aan om duurzamer te worden. We willen ook voorkomen dat er door de versterking een tweedeling in het dorp ontstaat wat betreft de hoogte van de energierekening.

De eerste stap naar een duurzaam Ten Post is het terugbrengen van de energievraag van huizen. Ongeveer 40 procent van de woningen in Ten Post zit in een sloop-nieuwbouw traject. Het betekent dat deze nieuwe woningen worden verduurzaamd en krijgen de bewoners een lagere energierekening.

De overige woningen in Ten Post (60%) zitten in het versterkingsprogramma en worden indien nodig versterkt. Aan de dorpstafel Ten Post is afgesproken dat er naar wordt gestreefd om alle huizen in Ten Post energiezuinig te maken. Een van de instrumenten hiervoor is de SNN-subsidie voor verduurzaming. Ook onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om een aanvullende subsidieregeling voor duurzame woningen in Ten Post in het leven te roepen.

Nieuws

  • Nieuw multifunctioneel gebouw voor Ten Post: Huis van Ten Post

    Het college van B&W heeft besloten het Huis van Ten Post te realiseren. Deze nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie kan gerealiseerd worden op de sportvelden achter het huidige dorpshuis in Ten Post aan de B. Kuiperweg. En biedt straks plek aan het dorpshuis, de school, kinderopvang, sportclub en aan de kerk.

  • Verse nieuwsbrief voor Ten Post

    De inwoners van Ten Post hebben allemaal een verse nieuwsbrief op de mat gevonden, over versterken en vernieuwen in hun dorp. Lees de nieuwsbrief hier digitaal.

  • Koning Winter legt graafwerkzaamheden stil


    De gemeente Groningen heeft vanwege de winterse weeromstandigheden een zogeheten ‘breekverbod’ ingesteld. Dit betekent dat er voorlopig niet gegraven mag worden.