U bent hier

Ten Post

In Ten Post gaat de komende jaren veel gebeuren. Waar het kan, pakken we versterking en dorpsvernieuwing in samenhang met elkaar aan. Huizen worden vervangen of versterkt en dat biedt een goede kans om het openbaar gebied ook aan te pakken.

De dorpsvernieuwing van het dorp Ten Post is een samenwerking van bewoners, woningcorporatie Wierden en Borgen, Nationaal Coördinator Groningen en de gemeente Groningen. We gaan het de komende jaren in verschillende stappen uitvoeren. De eerste stap is de herontwikkeling van de Nije Buurt. Hier is de versterkingsopgave inmiddels in volle gang.

Dorpsagenda

Samen zijn we bezig om een uitvoeringsprogramma voor het dorp op te stellen, waarin per thema de belangrijkste opgaven worden beschreven. Waar koersen we de komende jaren op zodat Ten Post mooier, sterker en duurzamer uit de versterking komt? De dorpsagenda richt zich op verschillende thema’s. Het uiteindelijke gezamenlijke doel is dat het dorp sterker en mooier uit het proces tevoorschijn komt. De dorpsagenda wordt de komende tijd uitgewerkt in een uitvoeringsagenda met verschillende acties en projecten.

Wat speelt er allemaal in Ten Post?

Openbare ruimte dorpshart

In Ten Post gaan we op twee plekken aan de slag met de openbare ruimte. Ten eerste gaat het om enkele verbeteringen voor het dorpshart. Concreet gaat het hierbij om het herinrichten van de Oude Linten.

Herontwikkeling Nije Buurt

We gaan aan de slag met de openbare ruimte in de Nije Buurt. In de Nije Buurt staan 148 woningen (waaronder 61 corporatiewoningen). Deze 148 woningen komen in aanmerking voor een sloop- nieuwbouwtraject of een versterkingstraject van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Ook zijn er twee scholen en één kerkgebouw in de wijk.

Herontwikkeling Nije Buurt - straat

De hele Nije Buurt gaat op de schop. Ook het openbaar gebied wordt aangepakt. Waar het kan, maken we van de gelegenheid gebruik om de wijk opnieuw in te richten, te verbeteren en groener te maken dan het nu is.

Huis van Ten Post

De inwoners van Ten Post hebben via de dorpsvisie en verschillende bijeenkomsten aangegeven een centrale plek voor ontmoeting en activiteiten te missen in het dorp. In de gestarte dorpsvernieuwing in Ten Post gaan we dit dorpshart realiseren. We zien het als een belangrijke ontwikkeling voor initiatieven op het gebied van wonen, werken en zorg. Hiermee behouden en versterken we de leefbaarheid in het dorp en zorgen we er voor dat Ten Post aantrekkelijker wordt voor nieuwe bewoners.

Samen met vertegenwoordigers van het dorpshuis, basisschool De Wieken, de Protestante Gemeente en  sportvereniging TEO werken we aan een nieuw multifunctioneel gebouw: het Huis van Ten Post. De locatie voor het nieuwe gebouw is achter het huidige dorpshuis. Samen zijn we bezig om meerdere activiteiten en initiatieven, zoals bijvoorbeeld zorg en jeugd, in het nieuwe gebouw onder te brengen.

Ten Post duurzaam

Samen met inwoners van Ten Post willen we de kans grijpen om de versterkingsoperatie aan om duurzamer te worden. We willen ook voorkomen dat er door de versterking een tweedeling in het dorp ontstaat wat betreft de hoogte van de energierekening.

Ongeveer 40 procent van de woningen in Ten Post zit in een sloop-nieuwbouw traject. Het betekent dat deze nieuwe woningen worden verduurzaamd en krijgen de bewoners een lagere energierekening.

De overige woningen in Ten Post (60%) zitten in het versterkingsprogramma en worden indien nodig versterkt. Aan de dorpstafel Ten Post is afgesproken dat er naar wordt gestreefd om alle huizen in Ten Post energiezuinig te maken. Een van de instrumenten hiervoor is de SNN-subsidie voor verduurzaming. Ook onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om een aanvullende subsidieregeling voor duurzame woningen in Ten Post in het leven te roepen.

Sociale activiteiten in Ten Post

Samen met WIJ Groningen ondersteunen we  diverse verenigingen en initiatieven bij het organiseren van sociale activiteiten en projecten in Ten Post. Om zo bij te dragen aan de leefbaarheid en sociale cohesie in Ten Post.

Nieuws Ten Post

  • Update: Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen vanaf 6 juli geleidelijk open

    Waar knapt jouw huis van op?

    Inwoners kunnen vanaf 6 juli een aanvraag indienen voor de subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen (VVG) van 10.000 euro. Hiervoor is voldoende geld beschikbaar. De subsidieregeling gaat geleidelijk, per gemeente, open over een periode van tien weken. Inwoners van de gemeente Groningen kunnen vanaf 27 juli respectievelijk 3 augustus de subsidie van 10.000 euro aanvragen. Inwoners hebben vervolgens tot en met 31 december 2025 de tijd om hun aanvraag in te dienen. Lees hier het hele bericht.

  • Omdraaien eenrichtingsverkeer Oldenhuisstraat Ten Post

    Eenrichtingsverkeer Oldenhuisstraat

    Komend jaar worden drie sloop-/nieuwbouwtrajecten uitgevoerd met drie verschillende aannemers. Ook wordt er verder gewerkt aan het aanleggen van kabels en leidingen in de straten. Om het bouwverkeer in goede en veilige banen te leiden, wordt de rijrichting van de Oldenhuisstraat tijdelijk (tot 1 januari 2023) omgedraaid.