U bent hier

De versterking

Een deel van de gemeente Groningen ligt in het aardbevingsgebied. Door de aardbevingen voldoen sommige gebouwen niet aan de veiligheidsnormen. Deze gebouwen moeten worden versterkt zodat ze beter bestand zijn tegen aardbevingen. Dit betekent vaak dat vloeren, wanden en funderingen worden verbonden en versterkt. Soms is versterking niet mogelijk. Dan worden gebouwen gesloopt en nieuw gebouwd.

De versterking

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is verantwoordelijk voor het versterken van huizen, gebouwen en infrastructuur (zoals wegen en dijken) in het aardbevingsgebied. NCG onderzoekt en versterkt gebouwen in de vijf gemeenten binnen het aardbevingsgebied: Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen en Oldambt. De gemeenten zijn de opdrachtgevers van NCG.

Wat doet de gemeente?

Gemeente is opdrachtgever van NCG

De gemeente Groningen is opdrachtgever van de NCG. Gemeente en NCG maken ieder jaar een plan voor de versterking op dorpsniveau. In dat plan staat met hoeveel en met welke adressen NCG dat jaar begint met het versterkingstraject. Wat de aardbevingssituatie is in Groningen en hoe de gemeente de versterking van woningen en gebouwen aanpakt, leest u in het Lokaal Plan van Aanpak 2023 voor de gemeente Groningen.

Bij het opstellen van het LPA houden we rekening met de beschikbare capaciteit voor de hele regio. Naast opdracht voor NCG biedt het LPA inzicht aan de bewoners van onze gemeente over waar we staan in de versterking. Dat betekent niet dat er op adresniveau in staat wat er gaat gebeuren, maar wel op dorpsniveau. Als het nodig of wenselijk blijkt, kan het gebeuren dat we de plannen in het LPA aanpassen.

Dorpsvernieuwing

De gemeente Groningen werkt aan een gezonde en veilige toekomst voor de dorpen en wijken. Het aardbevingsgebied moet sterker en nog mooier worden. Daarom investeert de gemeente flink in dorpsvernieuwing. Waar het kan, grijpen we kansen om versterking en vernieuwing tegelijk aan te pakken. Op de websites van de Stem van Ten Boer en het Nationaal Programma Groningen leest u meer over dorpsvernieuwing.

Heeft u vragen over versterken en/of vernieuwen? Kom gerust langs of neem contact op. Klik hier voor meer informatie.

Bestuurlijke afspraken over de versterkingsopgave (6 november 2020)

Omdat de gaswinning in Groningen stopt, neemt de kans op aardbevingen af. Dit kan betekenen dat woningen minder of geen versterking meer nodig hebben. Daarom maakten het Rijk, de provincie Groningen en de gemeente Eemsdelta, Het Hogeland, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen en Oldambt op 6 november 2020 extra afspraken. Deze afspraken gaan over de versterking van woningen in het aardbevingsbied. De afspraken gelden voor alle eigenaren van woningen, dus ook de woningcorporaties.

Wat betekenen de bestuurlijke afspraken voor u?

Wat doet Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en waarvoor kunt u bij NCG terecht?

Versterking in stappen (NCG)

Ieder jaar maakt de gemeente in overleg met NCG een Lokaal Plan van Aanpak (LPA). Daarin staat met hoeveel en met welke adressen dat jaar wordt begonnen met het versterkingsproces. De versterking gebeurt in verschillende stappen. Informatie hierover vindt u op de website van NCG.

Nadat een adres is opgenomen in het LPA van de gemeente, volgt opname en beoordeling van de situatie. Is het huis veilig genoeg? Zo nee, dan bekijkt NCG of het versterkt wordt of dat gekozen wordt voor sloop/nieuwbouw. Dan maakt NCG een plan voor het uitvoeren van de versterking. Dit plan bespreekt NCG met de eigenaar. Worden die het eens, dan neemt NCG het versterkingsbesluit en start de uitvoering. Het resultaat: het adres voldoet aan de veiligheidsnorm.

Wanneer valt mijn huis onder de versterkingsopgave?

Een huis valt onder de versterkingsopgave als het in het aardbevingsgebied staat en mogelijk  niet veilig is. 'Veilig' betekent dat iedereen genoeg tijd moet hebben om een gebouw bij een zware aardbeving veilig uit te komen. Is een gebouw veilig, dan is het 'op norm'. Voldoet een woning niet aan deze (landelijke) norm? Dan is versterking van de woning nodig. In de gemeente Groningen zijn 5.038 adressen opgenomen in de versterkingsoperatie.

Afspraken over versterking per adresgroep (batches)

In het verleden zijn afspraken gemaakt over de versterking van een bepaalde groep adressen. Die afspraken gaan bijvoorbeeld over de technische uitvoering van de versterking. Deze groepen adressen noemen we batches. Op de website van NCG leest u meer over uw batch. 

Opname op verzoek

Bent u eigenaar van een woning in het aardbevingsgebied, maar zit u niet het versterkingsprogramma van NCG? Dan kunt u – als u twijfelt over de veiligheid van uw woning – zelf een opname aanvragen bij NCG. Dit noemen we een opname op verzoek.Het aanvraagformulier vindt u hier op de website van NCG.

Typologieaanpak

De typologieaanpak betekent dat NCG huizen per woningtype beoordelen, in plaats van elk huis apart. Dat scheelt veel tijd, want er zijn ruim 26.000 adressen in de versterkingsopgave die volgens de geldende veiligheidsnormen beoordeeld moeten worden. NCG bekijkt een aantal woningen van hetzelfde type en neemt dat als basis voor de beoordeling. Een type huis is bijvoorbeeld een huis uit een bepaald bouwjaar, gebouwd met vergelijkbare materialen en op dezelfde soort ondergrond. Los daarvan krijgt elke woning nog steeds een opname om te kijken of er bijzonderheden zijn. Bij de typologie-aanpak kijkt NCG ook waar de woning staat. Zo kan NCG beoordelen welke krachten een aardbeving op de woning uitoefent. Deze aanpak is in de loop van 2021 ingevoerd.

Bekijk de video van NCG over de typologieaanpak.

Tijdelijke huisvesting

Als bewoners tijdens de versterking of nieuwbouw van hun huis niet thuis kunnen wonen, biedt NCG tijdelijke huisvesting aan. Als het kan en als u dat wilt, krijgt u een tijdelijke woning zo dicht dicht mogelijk bij uw huis. De gemeente en NCG bekijken samen hoeveel tijdelijke huisvesting nodig is en wat geschikte locaties zijn.

Woningeigenaren kunnen tegen vergoeding, ook zelf tijdelijke huisvesting regelen. Ondernemers kunnen in sommige gevallen gebruik maken van tijdelijke huisvesting voor bedrijven.

Versterken en Vernieuwen en NCG samen in Ten Boer

Het team Versterken & Vernieuwen van gemeente Groningen en het versterkingspunt van NCG werken sinds 4 april samen het voormalige pand van basisschool De Fontein aan de A.H. Homanstraat 23 in Ten Boer. Iedere eerste dinsdag van de maand zijn er ook medewerkers van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) van de gemeente Groningen aanwezig.

Heeft u vragen voor de gemeente? Tijdens kantooruren kunt u altijd langskomen. Wilt u zeker weten dat er iemand is die uw vraag kan beantwoorden? Maak dan eerst een afspraak via versterkenenvernieuwen@groningen.nl.

Heeft u vragen voor NCG? Neem contact op met uw bewonersbegeleider om een afspraak te maken. Heeft u geen bewonersbegeleider? Bel dan met het centrale telefoonnummer van NCG: 088-0414477. NCG is bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot en met 17.00 uur.
Meer informatie vindt u op de website van NCG.

Ik ben huurder. Waar kan ik terecht met vragen over versterking?

Huurt u een huis? Dan zorgen NCG en de eigenaar voor de versterking als dat nodig is. Meestal is dit een woningcorporatie. De woningcorporaties in het aardbevingsgebied van de gemeente Groningen zijn
Lefier en Wierden en Borgen. In sommige gevallen hebben huurders ook recht op vergoedingen bij versterking. Vraag ernaar bij uw woningcorporatie of verhuurder.

Tegemoetkoming aan huurders van woningcorporaties

Als huurder van een woningcorporatie in het aardbevingsgebied Groningen kunt u in een aantal gevallen gebruik maken van de 'regeling tegemoetkoming huurders'. U kunt dan een tegemoetkoming ontvangen voor gemaakte onkosten. Ga naar de website van NCG voor de voorwaarden en meer informatie.

Vermoedt u dat uw huis aardbevingsschade heeft? Meld het dan bij uw verhuurder.

ABC versterking: wie doet wat?

Er zijn heel veel partijen die zich bezighouden met de gevolgen van aardbevingen. Wie zijn het en wat doen ze precies? Hier vindt u de belangrijkste instanties op alfabetische volgorde.

Aardbevingscoaches (WIJ Groningen)
Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG)
Buurkracht
Commissie Bijzondere Situaties (Vangnet Bijzondere Situaties)
Economic Board Groningen (EBG)
Erfgoedloket Groningen
Gemeentelijke GezondheidsDienst Groningen (GGD)
Groninger Bodembeweging (GBB)
Groninger Dorpen (Vereniging Groninger Dorpen)
Groninger Gasberaad
Gronings Perspectief
Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)
Kansrijk Groningen
Kinderombudsman
Loket Leefbaarheid
De Mijnraad
Ministerie van Economische Zaken (EZK)
Nederlandse Aardolie Maatschappij  (NAM)
Nationaal Coördinator Groningen (NCG)
Nationaal Programma Groningen (NPG)
Nationale ombudsman
Onafhankelijke raadsman het werk en de functie van de Onafhankelijke Raadsman is per 1 januari 2022 ondergebracht bij de Nationale ombudsman.
Platform Kerk en Aardbeving
Provincie Groningen
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
Stut-en-Steun
Technische Commissie Bodembeweging (TCBB)
Vangnet Bijzondere Situaties
Veiligheidsregio Groningen( VRG)
Vereniging Groninger Monumenten Eigenaren (VGME)
WIJ Groningen