U bent hier

ABC aardbevingen

Versterken en vernieuwen: wie doet wat?

Er zijn heel veel partijen die zich bezighouden met de gevolgen van aardbevingen. Wie zijn het en wat doen ze precies? Hier vindt u de meest relevante instanties op alfabetische volgorde.

Adviescollege Veiligheid Groningen - ACVG

Het adviescollege adviseert het ministerie over de kaders en normen voor de veiligheid van gebouwen.

Buurkracht

Buurkracht is een maatschappelijk initiatief dat mensen (buren) wil verbinden. Buurkracht ondersteunt met tips, trucs en tools bij het verbeteren van de buurt. Buurkracht is onafhankelijk, heeft geen commerciële of winstdoelstellingen.

Gemeentelijke GezondheidsDienst - GGD

De GGD zet in op maatregelen die de gezondheid van grote delen van de bevolking en risicogroepen beschermen, ook in het aardbevingsgebied.

Groninger Bodembeweging - GBB

De GGB is een ven vereniging die de belangen behartigt van bewoners die (in)directe schade hebben door de gaswinning.

(Vereniging) Groninger Dorpen

Koepelorganisatie van dorpsbelangenorganisaties, buurt-, dorpshuizen en andere organisaties die actief zijn in de provincie. Groninger Dorpen biedt inwoners begeleiding en ondersteuning van initiatieven om de leefbaarheid te verbeteren.

Groninger Gasberaad

Een collectief van maatschappelijke organisaties. Groninger Gasberaad heeft als doel dat bij het opstellen en uitvoeren van plannen rondom schade, versterking en perspectief de betrokkenheid van bewoners en organisaties maximaal is.

Gronings Perspectief

Het Gronings Perspectief doet onderzoek naar de gevolgen van aardbevingen voor de gezondheid, veiligheidsbeleving en toekomstperspectief van Groningers. Dit onderzoek wordt door de Rijksuniversiteit van Groningen uitgevoerd en is een samenwerking tussen de RUG, de GGD en het Sociaal Planbureau Groningen.

Instituut Mijnbouwschade Groningen - IMG

Onafhankelijk bestuursorgaan dat alle soorten mijnbouwschade (zoals gaswinning) afhandelt. U kunt bij het IMG terecht voor alle schade die veroorzaakt is door bodembeweging als gevolg van gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag in Norg. (IMG heette tot voor kort TCMG.)

Kansrijk Groningen

Overkoepelend orgaan voor leefbaarheidsprogramma’s in Groningen. Kansrijk Groningen heeft drie typen projecten: Bewonersinitiatieven, regionale programma’s voor breder belang (breedband, landschap, herbestemming cultureel erfgoed, etc.) en gemeentelijke projecten.

Kinderombudsman

De Kinderombudsman komt op voor de rechten van kinderen. De Kinderombudsman heeft een document gemaakt waarin staat wat de gevolgen van aardbevingen zijn voor kinderen. Maak jij je zorgen over de aardbevingen? Dan kun je contact opnemen met de Kinderombudsman (die eigenlijk een vrouw is).

Loket Leefbaarheid

Ondersteunt gezamenlijke plannen van inwoners in het aardbevingsgebied met subsidie. Het Loket Leefbaarheid heeft een nauwe relatie met Groninger Dorpen.

De Mijnraad

De Mijnraad is een onafhankelijk adviesorgaan en brengt advies uit over het opsporen of winnen van delfstoffen of aardwarmte, en het opslaan van stoffen in de diepe ondergrond. De Mijnraad adviseert de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Nederlandse Aardolie Maatschappij - NAM

NAM is de maatschappij die gas en olie uit de bodem haalt. Daarmee is de NAM verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade door aardbevingen als gevolg van gaswinning.

Nationaal Coördinator Groningen - NCG

De NCG is verantwoordelijk voor de uitvoering van de versterking van huizen en andere gebouwen van de aardbevingsregio. De NCG heeft een apart adviespunt voor bedrijven (BAB).

Nationale ombudsman

Loopt u vast of heeft u een klacht over het proces van schadeafhandeling of versterking? Dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman helpt als het mis gaat tussen u en de overheid. Contact met de Nationale ombudsman kan via telefoonnummer 088-223 4455 of via gaswinning@nationaleombudsman.nl.

Nationaal Programma Groningen - NPG

Met het NPG bouwen regio en Rijk met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven aan de toekomst van Groningen. De Groningers zelf geven dit programma vorm. Het is gericht op economische versterking, kwaliteit van de leefomgeving en energietransitie.

Onafhankelijke raadsman

De Onafhankelijke Raadsman is een meldpunt voor klachten over de van schadedossiers door de NCG of IMG. Ook voor het vastlopen in het proces van bouwkundig versterken. Vanaf 1 januari 2022 is het werk en de functie van de Onafhankelijke raadsmand ondergebracht de Nationale ombudsman

Platform Kerk en Aardbeving

Kerk en Aardbeving is een platform van kerken in en rond het gebied dat te maken heeft met de gevolgen van de aardgaswinning. Ze adviseren bijvoorbeeld bij het aanstellen van geestelijk verzorgers om mensen bij te staan, al dan niet met een kerkelijke achtergrond. U kunt hier terecht voor een luisterend oor.

Provincie Groningen

De Provincie Groningen is nauw betrokken bij het aardbevingsdossier. De Provincie is de brug tussen het Rijk en de gemeenten. De Provincie voert overleg met Rijk, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Tevens maakt de provincie regels voor gemeenten en bedrijven.

Samenwerkingsverband Noord-Nederland - SNN

Samenwerkingsverband van de drie noordelijke provincies en de gemeenten Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen. SNN faciliteert de noordelijke samenwerking en behartigt hun belangen in Den Haag en Brussel. SNN verstrekt subsidies, ook in relatie tot aardbevingen.

Staatstoezicht op de Mijnen - SodM

Onafhankelijk toezichthouder op delfstoffen- en energiewinning. SodM ziet toe op veiligheid en milieubescherming bij mijnbouwactiviteiten, het gasnetwerk en wind op zee. Maakt zich sterk voor veiligheid van mensen en bescherming milieu bij energiewinning en het benutten van de ondergrond.

Stut-en-Steun

Stut-en-Steun biedt kosteloze ondersteuning en een luisterend oor voor inwoners van het aardbevingsgebied in het proces rondom de afhandeling van mijnbouwschade. Heeft nauw contact met GBB en GGB, maar is onafhankelijk.

Technische Commissie Bodembeweging - TCBB

Bij de onafhankelijke TCBB kunt u terecht als u het niet eens bent met de afhandeling van uw schadeclaim. De TCBB onderzoekt of de schade is ontstaan door gaswinning. Verder verstrekt de  TCBB informatie en adviseert de minister van EZ over de gevolgen van mijnbouw over de beweging van de aardbodem en de schade die hierdoor kan ontstaan.

Vangnet Bijzondere Situaties

Als er meer aan de hand is dan aardbevingsschade, kunt u terecht bij het Vangnet voor schrijnende gevallen. Denk hierbij aan psychische, sociale of medische problemen, (vaak een opstapeling van problemen) waar mensen zelf niet uit komen en waar dringend hulp nodig is.

Veiligheidsregio Groningen - VRG

De VRG is een samenwerkingsverband van de hulpverleningsdiensten. Bij rampen en calamiteiten zet de VRG regionale, personele capaciteit in. Denk bijvoorbeeld aan de brandweer. De VRG zet zich ook in om noodsituaties te voorkomen. Daarnaast doet de VRG aan voorlichting, ook over wat te doen bij een aardbeving. Speciaal voor kinderen heeft de VRG een website gemaakt: wat moet je doen bij een aardbeving?

Vereniging Groninger Dorpen

De Vereniging Groninger Dorpen zet zich in voor de leefbaarheid van het Groninger platteland en komt op voor de inwoners van dorpen. Als ondersteuner, als belangenbehartiger, als intermediair, als initiator, als procesbegeleider en projectleider.

Vereniging Groninger Monumenten Eigenaren - VGME

Als u eigenaar bent van een karakteristiek pand en u heeft gaswinningsschade aan uw woning, dan kunt u zich aansluiten bij het VGME. De VGME behartigt collectief de belangen van monumenteigenaren. Rijksmonumenten, gemeentemonumenten en beeldbepalende- en karakteristieke panden.

WIJ Groningen

WIJ Groningen adviseert en ondersteunt mensen in de gemeente Groningen om zelf grip te krijgen en te houden op hun leven. U kunt er terecht voor vragen over welzijn, individuele ondersteuning, maatschappelijk werk en nog veel meer. WIJ verbindt mensen en organisaties. 
WIJ Ten Boer heeft twee dorpscoaches aardbevingen die u kunnen ondersteunen wanneer u problemen ervaart op emotioneel, lichamelijk en sociaal gebied als gevolg van aardbevingen.